Rugăciuni

Dacă nu aveți Psaltirea în format fizic, o puteți găsi electronic la link-ul de mai jos:

PSALTIREA ONLINE

RUGĂCIUNEA POMELNIC DIN PSALTIRE

PENTRU SFÂNTA BISERICĂ

Adu-Ţi aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, de mila şi de îndurările Tale cele din veac, pentru care Te-ai întrupat şi de voie ai răbdat răstignire şi moarte, ai înviat din morţi, Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta Lui Dumnezeu şi Tatăl, pentru mântuirea tuturor celor ce cred drept în Tine.

Caută spre smerenia şi rugăciunea tuturor celor ce cu toată inima Te caută pe Tine. Pleacă-Ţi urechea şi auzi smerita mea rugăciune, a nevrednicului robului Tău, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care o aduc Ţie pentru poporul Tău.

Mai întâi, adu-Ţi aminte de soborniceasca şi apostoleasca Ta Biserica, pe care ai câştigat-o cu scump sângele Tău; întemeiaz-o, întăreşte-o, lăţeşte-o, înmulţeşte-o, împac-o şi o păzeşte nebiruită de porţile iadului în veci, iar întărâtările ce se pornesc asupra ei le potoleşte.

Stinge năvala păgânilor, pornirile ereticilor degrab le sfărâmă, le dezrădăcinează şi întru nimic le întoarce, cu puterea Sfântului Tău Duh (O închinăciune).

PENTRU CEI VII

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe dreptcredinciosul tău popor. Supune sub picioarele lui pe tot vrăjmasul şi potrivnicul şi sădeşte în inima lui cele bune şi de pace pentru sfânta Biserică; ca să vieţuim, prin liniştea lui, viaţă lină şi fără de gâlceavă, în dreapta credinţă, în deplinî creştinătate şi curăţie (O închinăciune).

Mântuieşte, Doamne, si miluieşte pe prea sfinţiţii patriarhi ai lumii şi Prea Sfinţitul şi îndreptătorul Sinod, pe arhiepiscopul (sau episcopul) nostru (numele), pe toţi prea sfinţiţii mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi ortodocşi, pe preoţi, diaconi şi pe tot clerul bisericesc, pe care i-ai pus să păstorească turma Ta cea cuvântătoare şi, pentru rugăciunile lor, miluieşte-mă şi mă mântuieşte şi pe mine păcătosul (O închinăciune).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe dreptcredincioşii cârmuitori al ţării, pe mai-marii oştilor, pe căpeteniile oraşelor şi satelor şi pe toţi binecredincioşii şi de Hristos iubitorii ostaşi (O închinăciune).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe părintele nostru stareţul (numele) şi pe fraţii noştri cei întru Hristos şi, prin rugăciunile lor, mântuieşte-mă şi pe mine păcătosul (Numai pentru călugari; o închinăciune).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe părintele meu, duhovnicul (numele) şi-mi iartă păcatele prin rugăciunile lui. (O închinăciune).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe toţi cei ce se ostenesc şi slujesc şi pe cei ce cu osârdie au slujit în sfânt locaşul acesta, fraţii noştri, cu lucrul mâinilor; pe cei puşi în ascultări; iconomi, ajutori de iconomi şi pe cei împreună cu dânşii ostenitori, pe slugile mireneşti, pe lucrătorii de pământ ai acestei sfinte mănăstiri şi pe toţi ortodocşii creştini către Tine (O rostesc numai călugării; o închinăciune ).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe părinţii mei (numele) pe fraţii, surorile, pe toate rudeniile cele după duh şi după trup şi pe prieteni; şi le dăruieşte lor pacea Ta, îndestulându-i cu bunătăţile cele lumeşti şi cu cele mai presus de lume (O închinăciune).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte sfintele mănăstiri din Sfântul Munte, din Ţara Românească şi de pretutindenea şi pe părinţii şi fraţii mei, care vieţuiesc şi petrec într-însele; şi mă miluieşte şi pe mine, păcătosul, pentru rugăciunile lor (O închinăciune).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte, după mulţimea îndurărilor Tale, pe toţi sfinţii ieroschimonahi, ieromonahi, ieroschidiaconi, ierodiaconi, schimonahi şi monahi, schimonahii şi monahii, şi pe toţi cei ce cu evlavie şi cu înfrânare vieţuiesc prin mănăstiri, prin pustii, prin peşteri, prin munţi, prin închisori, prin crăpăturile pietrelor, prin ostroavele mărilor, în orice loc şi latură şi care slujesc şi se roagă Ţie cu creştinească, dreaptă şi bună credinţă. Uşurează-le povara, mângăie-i în necaz şi-i întăreşte în nevoinţă, cu puterea Ta; iar prin rugăciunile lor, dăruieşte-mi şi mie iertare de păcate (O închinăciune).

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe bătrâni şi pe tineri, pe săraci şi pe sărmani, pe văduve şi pe cei ce se află în neputinţe, în griji, în nevoi, în rele pătimiri, în robii, în temniţe şi în închisori şi, mai ales, pe cei izgoniţi pentru Tine şi pentru dreapta credinţă ortodoxă, de limbile cele fără de Dumnezeu şi de cumpliţii eretici, fiindcă sunt robii Tăi. Miluieşte-i pe dânşii, cercetează-i, întăreşte-i, îi mângâie şi degrab, cu puterea Ta, îi slobozeşte şi le dă izbăvire de orice fel de greutăţi (O închinăciune).

Mântuieşte, Doamne, miluieşte şi îmi iartă tot ce eu, ca un om neputincios, am greşit Ţie, şi m-am smintit şi nebuneşte m-am depărtat de la calea mântuirii, iar prin deşertăciunea minţii mele m-am abătut, ca un ticălos, către fapte necuvioase. Rogu-mă dar: Întoarce-mă iarăşi pe calea mântuirii, prin dumnezeiasca Ta iconomie (O închinăciune).

Uneşte cu sfânta, apostolească şi soborniceasca Ta Biserică pe cei ce s-au depărtat de la dreapta credinţă şi care întunecându-se cu eresurile, se află întru pierzare, luminându-i cu strălucirea cunoştinţei Tale (O închinăciune).

Mântuieşte, Doamne şi miluieşte pe cei ce mă urăsc, mă dosădesc şi mă asupresc şi nu-i lăsa pe dânşii să piară pentru mine ticălosul (O închinăciune).

PENTRU CEI RĂPOSAŢI

Pomeneşte, Doamne, pe cei ce s-au mutat din viaţa aceasta: binecredincioşii împăraţi şi domni, împărătese şi doamne, preasfinţiţi patriarhi, mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi ortodocşi, preoţi, diaconi, întregul cler bisericesc, cinul monahicesc, ctitori ai sfânt locaşului acestuia, şi-i odihneşte împreună cu sfinţii Tăi în veşnicele Tale locaşuri (O închinăciune).

Pomeneşte, Doamne, sufletele adormiţilor robilor Tăi părinţilor mei (numele), fraţilor, surorilor şi tuturor rudeniilor mele după duh şi după trup, iertându-le lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie; dăruieşte-le împărăţia şi împărtăşirea veşnicelor Tale bunătăţi, îndulcirea Ta cea fără de sfârşit şi fericita viaţă (O închinăciune).

Pomeneşte, Doamne, pe toţi cei ce au adormit întru nădejdea învierii şi a vieţii veşnice: părinţi şi fraţi ai noştri şi dreptslăvitori creştini, care odihnesc aici şi pretutindeni; sălăşluieşte-i cu sfinţii Tăi acolo unde străluceşte lumina feţei Tale, iar pe noi miluieşte-ne ca un bun şi de oameni iubitor (O închinăciune).

Dăruieşte, Doamne, iertare de păcate tuturor părinţilor şi fraţilor noştri, care mai înainte de noi s-au mutat, întru bună credinţă şi întru nădejdea învierii, şi le fă lor veşnică pomenire (de trei ori).

PENTRU TINE

Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul (O închinăciune).

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului (O închinăciune).

Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, miluieşte-mă (O închinăciune).

Fără de număr am greşit, Doamne iartă-mă (O inchinaciune).

Print Friendly, PDF & Email